Junjie Jiang

Junjie Jiang

Palais Outstanding Doctoral Student Award winner PhD in electrical engineering Huzhou City, Zhejiang Province, China